TWOUSO KOMINIKASYON AK PLEDWAYE POU JESYON RISK AK DEZAS AN AYITILA TROUSSE DE COMMUNICATION ET DE PLAIDOYER POUR LA GESTION DES RISQUES ET DES DÉSASTRES EN HAÏTI